Asia Pacific - KO

적층 유리

로고 확인
하이라이트
성능 및 에너지 효율

유리가 건물의 에너지와 음향 성능에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 알아보십시오.

유리 적용 분야

당사는 파사드, 인테리어, 가정, 특정 응용 분야 등 유리가 필요한 모든 곳에 솔루션을 제공합니다.

어떤 유리가 적합할까요?

적합한 유리를 사용하면 삶의 질과 가정의 아름다움을 개선하는 데 어떤 도움이 되는지 알아보십시오.

유리에 대한 이해

유리와 유리로 할 수 있는 일에 대해 자세히 알아보기

유리를 이용한 설계

유리로 만들 수 있는 것에는 거의 제한이 없습니다.

유리를 이용한 건축

유리는 궁극적인 건축 요소이며 각 프로젝트에 맞게 조정할 수 있습니다.

가정용 유리

당사는 유리가 그 어느 때보다 더 많은 가정에 영감을 줄 수 있도록 지원하고 있습니다.

하이라이트
큐브 베를린(Cube Berlin)

Architects 3XN은 고의로 기하학적 변형을 만들어 삼각형 표면 부조의 프리즘형 패턴을 구성하였습니다.

Paramount가 건축한 DAMAC 타워

유리는 두바이의 편안한 숙박 환경 조성에 일조하고 있습니다.

당사의 모든 프로젝트

이처럼 유리를 통해 랜드마크 건축 프로젝트부터 혁신적인 주거용 건축에 이르기까지 차별화할 수 있습니다.

하이라이트
Guardian Industries 이야기

당사는 1932년 창립 때와 마찬가지로 현재와 미래의 도전 과제를 해결할 준비가 되어 있습니다.

지속 가능성

유리가 지속 가능한 설계에 어떤 도움이 되는지 자세히 알아보기

품질 관리

당사는 매사에 품질 향상을 위해 노력합니다.

회사 안내

당사에 대해 자세히 알아보기

도움말 및 연락처

당사의 전문성과 약속

경력

하이라이트
유리 분석

당사의 종합적인 엔지니어링 및 분석 도구 세트를 활용하십시오.

BIM 개체

표준화된 Guardian BIM 콘텐츠를 다운로드하여 프로젝트별 BIM 파일을 생성하는 데 사용하십시오.

세미나 및 온라인 학습

유리와 그 용도에 대해 더 자세히 알고 싶은 분들을 위한 정보

적층 유리

보안 및 쾌적함 제공

당사의 다양한 적층 유리 구성은 공기 중의 잔해와 침입자가 들어오지 못하도록 하는 데 도움이 됩니다. 각 유리 사이의 특수 중간층은 극단적인 사태가 발생한 후 깨진 유리가 흩어지지 않게 하는 데 도움이 됩니다. 적층 유리는 교통과 건설뿐 아니라 공항에서 발생하는 소음까지도 줄이므로 정숙한 건물 환경을 조성할 수도 있습니다. 또한 태양의 자외선을 99.9%까지 차단할 수 있어 실내 퇴색이 발생할 위험을 줄일 수 있습니다.

 • Guardian LamiGlass® Acoustic

  Guardian LamiGlass® Acoustic

  Guardian LamiGlass® Acoustic je laminované sklo s pokročilou mezivrstvou, která poskytuje výrazně lepší zvukovou izolaci ve srovnání se standardním laminovaným sklem.

  더 자세히 알아보기
 • Guardian LamiGlass® Clear

  Guardian LamiGlass® Clear

  Guardian LamiGlass® je laminované sklo, které se skládá ze dvou nebo více skleněných tabulí spojených pomocí čirých polyvinylbutyralových mezivrstev. Použití různých typů skla a různého počtu mezivrstev může přinést širokou škálu výhod z hlediska výkonnosti.

  더 자세히 알아보기
 • Guardian LamiGlass® Color

  Guardian LamiGlass® Color

  Guardian LamiGlass® Color je laminované sklo s barevnou polyvinylbutyralovou mezivrstvou. To znamená, že nejen chrání a zajišťuje bezpečí, ale také přináší lepší estetický dojem u každého projektu.

  더 자세히 알아보기