Asia Pacific - KO

일사 조절 유리

로고 확인
하이라이트
성능 및 에너지 효율

유리가 건물의 에너지와 음향 성능에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 알아보십시오.

유리 적용 분야

당사는 파사드, 인테리어, 가정, 특정 응용 분야 등 유리가 필요한 모든 곳에 솔루션을 제공합니다.

어떤 유리가 적합할까요?

적합한 유리를 사용하면 삶의 질과 가정의 아름다움을 개선하는 데 어떤 도움이 되는지 알아보십시오.

유리에 대한 이해

유리와 유리로 할 수 있는 일에 대해 자세히 알아보기

유리를 이용한 설계

유리로 만들 수 있는 것에는 거의 제한이 없습니다.

유리를 이용한 건축

유리는 궁극적인 건축 요소이며 각 프로젝트에 맞게 조정할 수 있습니다.

가정용 유리

당사는 유리가 그 어느 때보다 더 많은 가정에 영감을 줄 수 있도록 지원하고 있습니다.

하이라이트
큐브 베를린(Cube Berlin)

Architects 3XN은 고의로 기하학적 변형을 만들어 삼각형 표면 부조의 프리즘형 패턴을 구성하였습니다.

Paramount가 건축한 DAMAC 타워

유리는 두바이의 편안한 숙박 환경 조성에 일조하고 있습니다.

당사의 모든 프로젝트

이처럼 유리를 통해 랜드마크 건축 프로젝트부터 혁신적인 주거용 건축에 이르기까지 차별화할 수 있습니다.

하이라이트
Guardian Industries 이야기

당사는 1932년 창립 때와 마찬가지로 현재와 미래의 도전 과제를 해결할 준비가 되어 있습니다.

지속 가능성

유리가 지속 가능한 설계에 어떤 도움이 되는지 자세히 알아보기

품질 관리

당사는 매사에 품질 향상을 위해 노력합니다.

회사 안내

당사에 대해 자세히 알아보기

도움말 및 연락처

당사의 전문성과 약속

경력

하이라이트
유리 분석

당사의 종합적인 엔지니어링 및 분석 도구 세트를 활용하십시오.

BIM 개체

표준화된 Guardian BIM 콘텐츠를 다운로드하여 프로젝트별 BIM 파일을 생성하는 데 사용하십시오.

세미나 및 온라인 학습

유리와 그 용도에 대해 더 자세히 알고 싶은 분들을 위한 정보

일사 조절 유리

일사 조절 유리

가능한 부분 살펴보기

일사 조절 유리는 햇빛이 창이나 파사드를 통과하도록 허용하는 동시에 태양 에너지의 상당 부분을 방사하고 반사합니다. 따라서 표준 유리보다 내부가 더 밝고 시원하게 유지되므로 에어컨과 실내조명의 필요성이 줄어 에너지 효율을 높일 수 있습니다. Guardian의 SunGuard® 일사 조절 유리 제품군은 일사 조절, 광 투과율, 낮은 태양열 취득 특성과 다양한 색상 및 외관을 결합하여 모든 응용 분야에 맞게 조정할 수 있습니다. 이를 통해 다양한 프로젝트에서 여러 마감 처리와 성능 수준으로 빛을 이용한 제작과 설계가 가능합니다. 일사 조절 기능은 대형 시공 구역, 파사드, 온실, 창, 채광창, 지붕에 지정되는 경우가 많습니다.

 • SunGuard® eXtraSelective

  SunGuard® eXtraSelective

  SunGuard® eXtraSelective je naše nejnovější komerční řada skel s redukcí solárního záření s trojitým stříbrným povlakem a špičkovou selektivitou, což znamená, že poskytuje optimální poměr přirozené propustnosti světla a redukce solární energie.

  더 자세히 알아보기
 • SunGuard® SuperNeutral

  SunGuard® SuperNeutral

  SunGuard® SuperNeutral™ je naše komerční řada skel s dvojitým stříbrným povlakem, která jsou ideální pro ty, kteří hledají vysoce výkonné sklo s dokonale neutrálním vzhledem. Díky vynikající přirozené propustnosti světla, solární ochraně a tepelné izolaci je ideální pro širokou škálu aplikací.

  더 자세히 알아보기
 • SunGuard® High Performance

  SunGuard® High Performance

  SunGuard® High Performance je naše komerční řada skel s jedním stříbrným povlakem, která nabízí nejen vysoce výkonnou redukci solárního záření, ale také flexibilitu designu a dobrou úroveň tepelné izolace.

  더 자세히 알아보기
 • SunGuard® Solar

  SunGuard® Solar

  SunGuard® Solar je komerční sklo s redukcí solárního záření, které pomáhá odrážet solární energii. Díky tomu je ideální pro použití všude tam, kde by nadměrný solární tepelný zisk mohl vést k nepříjemným životním podmínkám. Jeho odrazivost také může zlepšit estetickou přitažlivost.

  더 자세히 알아보기